רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
בקשה לייצוגית: העיריה לא משיבה החזרי ריבית על היטלי השבחה שנגבו ביתר

בקשה לייצוגית: העיריה לא משיבה החזרי ריבית על היטלי השבחה שנגבו ביתר

בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה כנגד הועדה המקומית ועירית תל אביב.
בתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד עדי מוסקוביץ, שלומי אבני ודביר גלזר ממשרד עו"ד פלג, כהן, דויטש, מוסקוביץ, מתבקש בית המשפט להורות על השבת עודף היטל ההשבחה שנגבה ביתר ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשיעור של 0.75% לחודש על מלוא התקופה שמיום התשלום ועד ליום ההשבה בפועל, כאמור בס' 17 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
חוק התכנון והבניה מקנה לוועדה המקומית לתכנון ובניה זכות לגבות היטלי השבחה בעקבות שינויים תכנוניים המשביחים את נכסיהם, בעת מימוש זכויות. החוק מקנה לוועדה סמכות לקבוע את שיעור היטל ההשבחה באמצעות שומה מטעמה, ולהוסיף עליה הפרשי הצמדה וריביות גבוהות. מנגד, החוק מורה שאם התברר כי שומת הוועדה היתה בלתי מוצדקת ובעצם הוועדה והעיריה גבו היטל השבחה מעבר למגיע להן, עליהן להשיב את תשלום היתר בצירוף הפרשי הצמדה ו"ריבית פיגורים" כמשמעה בחוק הריבית. כלומר השבה של הקרן, בתוספת הצמדה למדד ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 0.75% לחודש. 
לטענת התובעים, המשיבות אינן טורחות להשיב את כספי היתר שגבו, אלא מחזיקות בהם תקופה ארוכה. כאשר הן לבסוף משיבות כספים אלו, הן עושות זאת ללא תשלומי ריבית פיגורים, ואפילו נמנעות מלשלם הצמדה לגבי חלק מהתקופה. 
עוה"ד מוסקוביץ, אבני וגלזר מוסיפים עוד כי הפרה זו אף יוצרת אצלן תמריץ כלכלי אדיר להטיל ולגבות שומות "מנופחות" של היטלי השבחה. עוה"ד מבקשים מביה"מ להורות על השבה לגבי כל מי שבתקופה של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה, היה זכאי להשבה של היטל השבחה לפי החלטה מפחיתה בעקבות הליכים לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, ולא קיבל לידיו את מלוא ההפרש בין הסכום ששילם לבין ההחלטה המפחיתה בצרוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980, מיום התשלום או מיום תחילת תקופת התביעה (לפי המאוחר) ועד ליום ההשבה בפועל.